HOTARARE nr. 1.511 din 25 octombrie 2006

pentru modificarea <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 noiembrie 2006

 

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ARTICOL UNIC

    <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3, litera b) liniuta a patra si litera f) vor avea urmatorul cuprins:

    "- economice, privind cresterea economica, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii produselor;

    ........................................................................................

    f) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului si stocarii titeiului si gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publica, prin operatorii economici care functioneaza in subordinea si sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului;".

    2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 1, 2, 12, 27, 40 si 55 vor avea urmatorul cuprins:

    "1. elaboreaza strategii, programe si politici publice privind cresterea economica din domeniile coordonate;

    2. coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative din domeniile proprii de activitate;

    ........................................................................................

    12. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul coordonat;

    ........................................................................................

    27. elaboreaza norme, implementeaza si controleaza politica de conservare a energiei, de securitate a instalatiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum si de metrologie legala;

    ........................................................................................

    40. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice la nivel mondial;

    ........................................................................................

    55. asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin din dispozitiile Acordului european in domeniul sau de activitate, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord."

    3. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

    "(3) In exercitarea atributiilor, ministrul economiei si comertului este ajutat de ministrul delegat pentru comert si de 3 secretari de stat."

    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 6. - (1) Ministerul Economiei si Comertului are un secretar general si un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti in conditiile legii.

    (2) Secretarul general si secretarul general adjunct asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.

    (3) Secretarul general si secretarul general adjunct indeplinesc atributiile si responsabilitatile prevazute la <LLNK 12001    90 10 202  49 39>art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Secretarul general si secretarul general adjunct pot indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Economiei si Comertului ori incredintate de ministru."

    5. Alineatul (5) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

    "(5) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei si Comertului este de 748, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor. Din numarul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizeaza pentru reteaua externa."

    6. Alineatul (6) al articolului 7 se abroga.

    7. Alineatul (7) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

    "(7) Atributiile si competentele ministrului delegat pentru comert, ale secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului."

    8. Alineatul (1) al articolului 7^1 se abroga.

    9. Articolul 12 se abroga.

    10. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Economiei si Comertului", anexa nr. 2 "Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului" si anexa nr. 3 "Unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului" se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemneaza:

                                ---------------

                       Ministrul economiei si comertului,

                               Codrut Ioan Seres

 

            p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

                             Catalin-Ionel Danila,

                                secretar de stat

 

                         Ministrul finantelor publice,

                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

 

    Bucuresti, 25 octombrie 2006.

    Nr. 1.511.

 

 

 

 

 

    ANEXA  2

 

                                   UNITATILE

                     care functioneaza in subordinea si in

                coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

 

    A. Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si Comertului

    I. Cu finantare de la bugetul de stat

    - Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere ANDZM - 68 de posturi

 

    II. Cu finantare din venituri proprii

    1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ISCIR

    2. Biroul Roman de Metrologie Legala - BRML Bucuresti

    3. Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive ANDRAD

    4. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie OPSPI

    5. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni

 

    III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

    1. Centrul Roman pentru Promovarea Comertului CRPC - 145 de posturi

    2. Agentia Romana pentru Conservarea Energiei ARCE - 84 de posturi

 

    IV. Cu finantare externa si de la bugetul de stat

    1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (inchideri de mine) - 13 posturi

    2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP-RSE-ANDZM - 10 posturi

 

    B. Unitati care functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

    1. Asociatia Romana de Standardizare - ASRO

    2. Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR

 

 

    ANEXA 3

                                   UNITATILE

     care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

    1. Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A.

    2. Societatea Comerciala "Conpet" - S.A.

    3. Societatea Comerciala "Petrotrans" - S.A.

    4. Societatea Comerciala "Foradex" - S.A.

    5. Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

    6. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.

    7. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., cu filialele societati comerciale

    8. Societatea Comerciala "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.

    9. Societatea Comerciala "Complexul Energetic Turceni" - S.A.

    10. Societatea Comerciala "Complexul Energetic Craiova" - S.A.

    11. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A.

    12. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., cu filialele societati comerciale

    13. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.

    14. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu filialele societati comerciale si societatile comerciale pentru servicii

    15. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., cu filialele societati comerciale

    16. Compania Nationala a Huilei - S.A.

    17. Societatea Nationala a Lignitului "Oltenia" - S.A.

    18. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A., cu filialele societati comerciale si societatile comerciale pentru servicii

    19. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A., cu filiala societate comerciala

    20. Societatea Comerciala "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei

    21. Compania Nationala a Uraniului - S.A.

    22. Societatea Comerciala Radioactiv Mineral Magurele - S.A.

    23. Societatea Nationala a Sarii - S.A.

    24. Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A.

    25. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A., cu filialele societati comerciale

    26. Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A.

    27. Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A.

    28. Societatea Comerciala "Baita" - S.A. Stei

    29. Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud

    30. Societatea Comerciala "Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa" - S.A. Motru

    31. Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A.

    32. Societatea Comerciala pentru Inchiderea-Conservarea Minelor - S.A.

    33. Societatea Comerciala Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica Proiectare Mine pe Lignit - S.A.

    34. Compania Nationala "Romarm" - S.A., cu filialele societati comerciale

    35. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.

    36. Societatea Comerciala "Santierul Naval Mangalia" - S.A.

    37. Societatea Comerciala "Avioane Craiova" - S.A.

    38. Societatea Comerciala "IAR" - S.A. Brasov

    39. Societatea Comerciala "Constructii Aeronautice" - S.A.

    40. Societatea Comerciala "Top Therm" - S.A.

    41. Societatea Comerciala "IOR" - S.A.

    42. Societatea Comerciala "Romaero" - S.A.

    43. Societatea Comerciala "Melana - IV" - S.A.

    44. Societatea Comerciala "Oltchim" - S.A.

    45. Societatea Comerciala "Zirom" - S.A. Giurgiu

    46. Societatea Comerciala "Romplumb" - S.A.

    47. Societatea Comerciala "Automobile Craiova" - S.A.

    48. Societatea Comerciala "Santierul Naval 2 Mai" - S.A.

    49. Regia Autonoma Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin

    50. Societatea Nationala "Plafar" - S.A. Bucuresti

    51. Societatea Comerciala "I.P.I.U. Consulting Engineering" - S.A.

    52. Societatea Comerciala Institutul pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva "INSEMEX" - S.A.

    53. Societatea Comerciala "I.C.P.E." - S.A. Bucuresti

    54. Societatea Comerciala Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM - S.A.

    55. Societatea Comerciala "Simtex" - S.A.

    56. Societatea Comerciala "Eurotest" - S.A.

    57. Societatea Comerciala ICEM - S.A.

    58. Societatea Comerciala ISCIR - CERT - S.A.

    59. Societatea Comerciala BRML - CERT - S.A.

    60. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

    61. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND

    62. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET

    63. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale ISIM

    64. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR

    65. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina I.N.C.D.M.F. Bucuresti

    66. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

    67. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP

 

                                      ----