Directia Generala Politica Energetica

Organismul Intermediar pentru Energie (OIE)

 

1. Cadrul legal de functionare

 

          In cadrul procesului de pregatire a cadrului institutional pentru coordonarea, gestionarea si implementarea asistentei financiare comunitare, astfel incat la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana acesta sa fie functional si sa permita accesarea Fondurilor Structurale pentru finantarea unor proiecte in Romania, a aparut necesitatea infiintarii Organismului Intermediar pentru Energie.

          Baza legala de organizare si functionare a Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) - Directiei Generale Politica Energetica o reprezinta H.G. nr. 497/2004 cu modificarile si completarile ulterioare care stabileste cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si managementul instrumentelor structurale si H.G. nr. 738/2003, modificata si completata prin H.G. nr. 957/2004 si H.G. nr. 1835/2004, ce stabileste structura organizatorica si operationala a Ministerului Economiei si Comertului;


2. Documentele programatice care stau la baza accesarii
Fondurilor Structurale in sectorul energetic

 

     • Planul National de Dezvoltare 2007-2013
     (aprobat in Sedinta de Guvern din data de 22 decembrie 2005) (PDF);

     • Cadrul National Strategic de Referinta (aprobat de Guvern si in curs de aprobare de Comisia Europeana);

     • Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”
     (aprobat de Guvern si in curs de aprobare de Comisia Europeana);

     • Programul Complement


 


3. Scurta prezentare POS „Cresterea Competitivitatii Economice”

 

          Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” este documentul de programare care va fundamenta gestionarea fondurilor structurale, dup· data aderarii, în vederea implementarii Prioritatii 1 din PND „Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere”.

Axe prioritare ale Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”:

          Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie;

          Axa Prioritara II: Cresterea competitivitatii economice prin CD&I;

          Axa Prioritara III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public;

          Axa Prioritara IV: Îmbunatatirea eficientei energetice, în conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic;

          Axa Prioritara V: România ca destinatie atractiva pentru turism si afaceri;

          Axa Prioritara VI: Asistenta tehnica.

 

          Organismele intermediare desemnate pentru implementarea POS „Cresterea Competitivitatii Economice” in functie de domeniul de interventie si sfera de responsabilitate sunt:

           Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

           Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica

           Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei 

           Directia Generala Politica Energetica (MEC) – Organismul Intermediar pentru Energie 

           Autoritatea Nationala pentru Turism

 

4. Cadrul institutional de implementare POS

           Organismul Intermediar pentru Energie(OIE) este responsabil pe baza delegarii primite din partea Autoritatii de Management(AM) pentru POS „Cresterea Competitivitatii Economice” cu implementarea proiectelor incadrate in urmatoarele domenii majore de interventie ale Axei Prioritare IV ” :

 

          IV.1 Imbunatatirea eficientei energetice;

          IV.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie;

          IV.3 Reducerea impactului negativ a functionarii sistemului energetic asupra mediului.

     OIE sprijina proiecte de investitii ce vizeaza urmatoarele operatiuni indicative in functie de domeniile majore de aplicatie ale axei prioritare IV:

          IV.1 Pentru Imbunatatirea eficientei energetice

          • IV.1.1. Realizarea de investitii in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice si termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate);

          • IV.1.2. Realizarea de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarea in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de distributie;

          • IV.1.3. Realizarea de investitii pentru interconectarea retelelor de transport al energiei electrice, al petrolului si gazelor naturale, cu retelele europene.

         IV.2 Pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie:

          • IV.2.1 Realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale.

         IV.3 Pentru reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului:

          • IV.3.1 Realizarea de investitii in instalatii de desulfurare, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere.


5.  Legislatie interna relevanta  pentru sectorul energetic

 


          H.G. nr. 497/2004, modificata si completata de H.G. nr.1179/2004 si H.G. nr. 2001 / 2004, cu privire           la cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si managementul instrumentelor structurale.

          LEGE nr. 199 / 2000 privind utilizarea eficienta a energiei cu modificarile si completarile ulterioare.

          Lege nr. 56 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a           energiei.

          HG nr. 443 / 2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie cu           modificarile si completarile ulterioare.

          HG nr. 1.535 / 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie.

          HG nr. 890 / 2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din Romania.

          HG nr. 163 / 2004 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice.

          Prevederile Capitolului-14 Energia (pdf), ale Capitolului 21-Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale (pdf) respectiv ale Capitolului 22-Protectia mediului inconjurator (pdf)
din Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana.

          Politica Energetica a Romaniei in perioada 2006-2009 “Energie sigura,accesibila si curata, pentru Romania”            document de discutie.

          Cartea Verde privind strategia europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura – document de discutie.


6. Legislatie europeana relevanta pentru sectorul energetic

 

          Prevederile Tratatului Uniunii Europene semnat la Amsterdam (1995) cu privire la initiativele comunitare in           sectorul energetic, Retelele Trans-Europene de Energie (TEN’s);

          Cartea Verde a Comisiei Europene (1996) cu privire la sursele regenerabile de energie;

          “Energie pentru viitor: surse regenerabile de energie” – Cartea Alba cu privire la strategia si planul de
           actiune al Uniunii Europene;

          Propunerea pentru o directiva comuna a Parlamentului European si a Consiliului European cu privire la           serviciile de energie” COM (2003):739;

          Comunicatul Comisiei Europene COM (1998):246Eficienta energetica in Comunitatea Europeana: Strategie pentru utilizarea rationala a energiei”;

          Comunicatul Comisiei Europene COM (2000):247Plan de actiune pentru imbunatatirea eficientei energetice in Comunitatea Europeana” ;

          Comunicatul Comisiei Europene COM (2005):265Cartea verde a eficientei energetice, sau, sa facem mai mult cu mai putin”;

          Comunicatul Comisiei Europene COM (2005):24Un nou start pentru Strategia de la Lisabona-2005”;

          Directiva privind Programul Cadru “Energie inteligenta pentru Europa” (2003-2006), COM (2002):162, Decizia 1230/2003/CE;

          Decizia Consiliului nr.391/1996 de stabilire a unei serii de mãsuri vizând crearea unui context mai favorabil           dezvoltarii retelelor transeuropene în sectorul energetic;

          Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 1229/2003/CE(en)(pdf) din 26 iunie 2003 de stabilire a           unui ansamblu de orientãri ce vizeazã retelele transeuropene în sectorul energiei si de modificare a Deciziei nr. 1254/96/CE;

          Directiva nr. 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de           ardere;

          Directiva nr. 96/61/ EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

          Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deseurilor.

          Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 contine prevederile generale aplicabile Fondului           European pentru Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune

          Regulamentul (EC) Nr 1783/1999 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de           Dezvoltare Regionala

          Regulamentul (EC) No 1784/1999 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul Social European

          Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1685/2000(en) privind modalitãtile de implementare a Regulamentului

Comisiei (CE) nr. 448/2001(en) (pdf)privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul actiunilor co-fi nantate din

          Fondurile Structurale, modificat prin Regulamentul nr. 448/2004

          Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1159/2000 privind mãsurile de informare si de publicitate luate de statele           membre asupra interventiilor din Fondurile Structurale

          Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1164/1994(en) privind crearea Fondului de Coeziune, modificat prin Regulamentele nr. 1264/1999 si 1265/1999

          Noua Politica Energetica a Uniunii Europene (A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure           Energy)


7. Structura Organizatorica OIE

 

Conform Ordinului Ministrului Economiei si Comertului nr. 74/23.02.2006

 

8. Atributii generale OIE


             Participa la elaborarea documentelor care stau la baza accesarii Fondurilor Structurale pentru sectorul                          energetic;

             Participa la procesul de selectie a proiectelor propuse spre finantare din Fonduri Structurale;

             Monitorizeaza implementarea proiectelor din sectorul energetic, in cadrul POS “Cresterea Competitivitatii                Economice”;

             Colecteaza informatiile cu privire la implementarea proiectelor, prin intermediul SMIS (Single                Management Information System);

             Asigura managementul financiar si controlul implementarii proiectelor din domeniul energetic, finantate                din Fonduri Structurale;

             Participa la diseminarea informatiilor cu privire la accesarea Fondurilor Structurale in vederea obtinerii                cofinantarii pentru proiectele de investitii din domeniul energetic;

             OIE indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de Management in baza unui acord / protocol.


9. Beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

 

             Administratia centralã;

             ONG-uri (birouri de consiliere pentru cetãteni, centre de informare, asociatii profesionale, fundatii de                profil etc.);

             Mediul de afaceri (organizatii patronale, camere de comert, asociatii profesionale, bãnci, firme etc.);

             Institutele de cercetare, universitãti;

             Companii din sectorul energetic;

             Companii si autoritati locale.


10. Calendar de derulare a proiectelor
(perioada de finantare 2007-2013)


           Etapa 1 - OIE a dezvoltat, cu incepere din iunie 2005, o baza de date cu idei de proiecte, transmise de           potentialii beneficiari, in vederea identificarii domeniilor majore si a operatiunilor indicative pentru POS           “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS);

           Etapa 2 – Aprobarea POS de catre Guvern la data de 20-04-2006 si in curs de aprobare de Comisia           Europeana;

           Etapa 3 – Lansarea oficiala a solicitarii de proiecte posibil eligibile pentru a fi cofinantate din Fonduri           Structurale (Call for proposals) - data va fi anuntata public;

           Etapa 4 - Analiza si evaluarea proiectelor inregistrate;

           Etapa 5 - Selectarea proiectelor care vor fi cofinantate din Fonduri Structurale (de catre Comitetul de           Selectie din cadrul Comitetului de Monitorizare);

           Etapa 6 - Semnarea contractelor de cofinantare intre Beneficiarul Final si AM;

           Etapa 7 - Implementarea proiectelor.


11. Ghid orientativ - Criterii de eligibilitate si selectie a proiectelor


11.1 D.p.d.v. al proiectului

      Exemple:

            Contribuie la realizarea operatiunilor indicative din POS;

            Se realizeaza pe teritoriul Romaniei;

            Se desfasoara in perioada 2007-2013;

            Valoarea solicitata se incadreaza in limita prevazuta;

            Proiectul clar, cu aspecte tehnice si metodologice detaliate, obiectivele tangibile, verificabile si masurabile;

            Planificare detaliata si fezabila a activitatilor,

            Costuri realiste;

            Impact pozitiv asupra mediului.

11.2 D.p.d.v. al solicitantului proiectului

      Exemple:

            experienta in derulare proiecte;

            fara datorii catre bugetul de stat;

            Studiu de fezabilitate elaborat.

            Selectia in ordinea depunerii solicitarii pentru cofinantarea proiectului;

            Gradul de cofinantare din sursele proprii cat mai mare;

            Acordurile, aprobãrile si autorizatiile cerute de legislatie;

            Resurse financiare, materiale, tehnice, umane pentru a asigura operarea si mentinerea investitiei.


12. Sfaturi utile pentru accesarea fondurilor structurale

 

         Dosar tehnic complet care sa contina studii de fezabilitate;

             Identificarea surselor financiare proprii (care pot sa provina fie din credite bancare fie din alte surse);

             Respectarea legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice;

             Respectarea legislatiei in vigoare cu privire la ajutorul de stat;

             Proiectul prezentat trebuie sa se incadreze in prioritatile P.O.S;

             Proiectul prezentat trebuie sa includa activitati eligibile;

             Proiectul trebuie sa respecte ghidul solicitantului.

13. Contact


          Ministerul Economiei si Comertului

          Directia Generala Politica Energetica

          Organismul Intermediar pentru Energie

 

          Calea Victoriei nr.152, Cod postal 70034, Sector 1, Bucuresti

            Tel:  (004) 021. 202.53.85

            Fax: (004) 021. 202.53.92

             asistenta-oie@minind.ro

 

14. Link-uri utile          http://europa.eu.int./comm/enlargement

          http://europa.eu.int./comm/regional_policy

          http://www.infoeuropa.ro

          http://www.euractiv.com

          http://www.minind.ro

          http://www.mie.ro

          http://www.mfinante.ro

          http://europa.eu/eur-lex/en/

          http://legislatie.just.ro

          http://www.europeana.ro


15. Stiri, Comunicate de presa


CAUTA IN PAGINA
Comunicate si anunturi


Ultima modificare


Webdesign Sandu Val Cosmin

Compartimentul IT,Logistica si Asistenta Tehnica