GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport

 

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Prezenta hotarare are ca scop promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili in vederea inlocuirii benzinei sau motorinei, pentru a contribui la unele obiective, cum ar fi: indeplinirea angajamentelor privind schimbarile climatice, asigurarea securitatii in aprovizionarea compatibila cu mediul si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie.

 

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) biocarburanti - carburanti lichizi sau gazosi utilizati pentru transport, produsi din biomasa;

b) biomasa - partea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultura si industriile conexe, precum si partea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane;

c) alti carburanti regenerabili - carburanti regenerabili, altii decat biocarburantii, rezultati din surse regenerabile de energie, definite potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, cu modificarile ulterioare;

d) continut de energie - puterea calorifica inferioara a unui carburant.

 

Art. 3. - Lista produselor considerate biocarburanti cuprinde cel putin urmatoarele:

a) bioetanol - etanol produs din biomasa si/sau fractia biodegradabila a deseurilor, in vederea utilizarii ca biocarburant;

b) biodisel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, in vederea utilizarii ca biocarburant;

c) biogaz - carburant gazos produs din biomasa si/sau din partea biodegradabila a deseurilor, care poate fi purificat pana ajunge la calitatea gazului natural, in vederea utilizarii ca biocarburant sau gaz de lemn;

d) biometanol - metanol extras din biomasa, in vederea utilizarii ca biocarburant;

e) biodimetileter - dimetileter extras din biomasa, in vederea utilizarii ca biocarburant;

f) bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) - ETBE produs pe baza de bioetanol. Procentajul volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%;

g) bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) - carburant produs pe baza de biometanol. Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%;

h) biocarburanti sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi sintetice, care au fost extrase din biomasa;

i) biohidrogen - hidrogen extras din biomasa si/sau din partea biodegradabila a deseurilor, in vederea utilizarii ca biocarburant;

j) ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extractie sau procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere chimic, in cazul in care utilizarea sa este compatibila cu un tip de motor si cu cerintele corespunzatoare privind emisiile.

 

Art. 4. - (1) Pentru realizarea scopului prevazut la art. 1, cantitatea de biocarburanti si alti carburanti regenerabili este:

a) minimum 2%, calculata pe baza continutului energetic al tuturor tipurilor de benzina si motorina utilizate in transport, introduse pe piata pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;

b) minimum 5,75%, calculata pe baza continutului energetic al tuturor tipurilor de benzina si motorina utilizate in transport, introduse pe piata pana la data de 31 decembrie 2010.

(2) Obiectivul prevazut la alin. (1) lit. a) se atinge prin utilizarea biocarburantilor, mai ales pentru transportul in comun.

 

Art. 5. - Biocarburantii pot fi disponibili in oricare dintre urmatoarele forme:

a) biocarburanti puri sau in concentratie ridicata in derivatele uleiurilor minerale, in conformitate cu standardele specifice de calitate pentru utilizarea in transport;

b) biocarburanti amestecati in derivate ale uleiurilor minerale, in conformitate cu normele europene adecvate, care descriu specificatiile tehnice ale carburantilor utilizati in transport - standardele SR EN 228:2004 si SR EN 590:2004;

c) lichide derivate din biocarburanti, cum ar fi ETBE (etil-tert-butil-eter), in cazul in care procentajul de biocarburant este in conformitate cu prevederile art. 3 lit. f).

 

Art. 6. - (1) Ministerul Economiei si Comertului este autoritatea responsabila cu:

a) monitorizarea efectului utilizarii biocarburantilor in amestec cu motorina in proportie de peste 5% de catre autovehiculele neadaptate;

b) informarea autoritatilor competente pentru asigurarea respectarii legislatiei din domeniul mediului, privind standardele emisiilor.

 (2) Ministerul Economiei si Comertului, in cadrul masurilor pe care le promoveaza si le adopta, acorda prioritate promovarii acelor biocarburanti, care realizeaza un foarte bun echilibru cost-beneficiu pentru mediu, tinand cont de competitivitate, de securitatea aprovizionarii si de modul in care diferitele tipuri de biocarburanti si alti carburanti regenerabili influenteaza climatul general si mediul.

 

Art. 7. - (1) Ministerul Economiei si Comertului informeaza publicul in legatura cu avantajele utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili.

 (2) Pentru procentajele biocarburantilor amestecati in derivate ale uleiurilor minerale, care depasesc valoarea limita de 5% pentru esterii metilici ai acizilor grasi sau de 5% pentru bioetanol, se impune o etichetare specifica in punctele de comercializare.

 

Art. 8. - (1) Ministerul Economiei si Comertului raporteaza Comisiei Europene, inainte de data de 1 iulie a fiecarui an:

a) masurile luate pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a altor carburanti regenerabili care sa inlocuiasca benzina sau motorina in transport;

b) resursele nationale alocate productiei de biomasa pentru alte utilizari energetice in afara transportului; si

c) vanzarile totale de carburanti utilizati in transport si segmentul de piata al biocarburantilor si al altor carburanti regenerabili, in stare pura sau amestec, introdusi pe piata, in anul precedent.

 (2) Daca este cazul, Ministerul Economiei si Comertului raporteaza in privinta oricaror conditii exceptionale, referitoare la aprovizionarea cu titei sau cu produse petroliere, care au afectat piata biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili.

 

Art. 9. - In rapoartele prezentate de Ministerul Economiei si Comertului se motiveaza diferenta dintre obiectivele nationale si valorile de referinta mentionate in art. 4, pe baza urmatoarelor elemente:

a) factori obiectivi, cum ar fi potentialul limitat pentru productia biocarburantilor din biomasa;

b) volumul resurselor alocate producerii de biomasa pentru alte utilizari energetice in afara transportului si caracteristicile tehnice sau climatice specifice ale pietei nationale pentru carburantii utilizati in transport;

c) politicile nationale, prin care se aloca resurse comparabile pentru producerea altor carburanti utilizati in transport, pe baza unor surse regenerabile de energie, in concordanta cu obiectivele prezentei hotarari.

 

Art. 10. - Ca urmare a progresului tehnic si a evaluarii impactului biocarburantilor asupra mediului, lista prevazuta la art. 3 se actualizeaza prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2003/30/EC de promovare a utilizarii biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L123/46 din data de 17 mai 2003.

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005

Nr. 1.844

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 44/18.01.2006.