HOTĂRĀRE nr. 1.510 din 19 noiembrie 2008

privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ĪN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008

 

 

    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 1 alin. (2) şi al <LLNK 12002   120181 312   3 67>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată,

 

    Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

    ART. 1

    (1) Se aprobă Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, denumit īn continuare Program, administrat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, īn condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Prin Program se acordă sprijin financiar īn cadrul Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, aprobat prin <LLNK 12002   120181 311   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată.

    (3) Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin <LLNK 12007   337 50CL01   0 70>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, care trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

    a) să fie persoane juridice cu sediul īn Romānia, īnregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative;

    b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi īnregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Economiei şi Finanţelor;

    c) să nu se afle īn stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente īntre creditori sau să se afle īntr-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

    d) să nu īnregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de īnlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

    e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări īn ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

    f) să nu se afle īn dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea īntreprinderilor īn dificultate, publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

    g) să nu fi beneficiat īn ultimii 2 ani fiscali şi īn anul fiscal īn curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată īn proiect, să depăşească echivalentul īn lei a 200.000 euro;

    h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, īn cazul īn care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

    i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;

    j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;

    k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la art. 3 lit. a)-c);

    l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. e);

    m) să prezinte certificatul de īnregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele īnregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la art. 3 lit. h).

    ART. 2

    Īn sensul prezentei hotărāri, mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program constă īn stabilirea categoriilor de activităţi, a condiţiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum şi a procedurii de acordare a sprijinului financiar.

    ART. 3

    Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat īn cadrul Programului sunt următoarele:

    a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;

    b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

    c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;

    d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

    e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute īn cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor romāni protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

    f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare īn vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

    g) organizarea şi amenajarea īn incinta operatorilor economici, īn spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

    h) īnregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale romāneşti.

    ART. 4

    (1) Beneficiarii proiectelor pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. a), c) şi d) nu pot fi īntreprinderi mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite īn <LLNK 12004   346 10 201   0 18>Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiinţării şi dezvoltării īntreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. c) pot fi şi entităţi din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, care īndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-i) şi nu beneficiază pe perioada de implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru acelaşi tip de proiecte.

    (3) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. f) pot fi şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură, care īndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a), e), f), g), h), i).

    ART. 5

    (1) Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar de la bugetul de stat prin     Program trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să se īncadreze īn categoriile de activităţi prevăzute la art. 3;

    b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;

    c) să asigure implementarea proiectului īn maximum 24 de luni de la īncheierea contractului de finanţare;

    d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

    (2) Proiectele pot să conţină una sau mai multe activităţi dintre cele prevăzute la art. 3.

    ART. 6

    (1) Pentru verificarea īndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate şi administrarea Programului, la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită īn continuare Comisie.

    (2) Din Comisie fac parte şi reprezentanţi ai patronatelor de ramură.

    (3) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei, precum şi modul de gestionare a activităţilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

    ART. 7

    (1) Sprijinul financiar se acordă numai beneficiarilor care īntrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (3) pentru proiectele care īndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5, care asigură creşterea competitivităţii produselor industriale şi utilizarea eficientă a fondurilor alocate.

    (2) Suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de pānă la 3 ani este egală cu echivalentul a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative.

    (3) Suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul a 5.000 euro.

    ART. 8

    (1) Proiectele acceptate se finanţează īn limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse īn bugetele anuale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    (2) Finanţarea proiectelor īn cadrul Programului se face după cum urmează:

    a) 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se īncadrează īn activităţile prevăzute la art. 3 lit. a)-f);

    b) 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se īncadrează īn activitatea prevăzută la art. 3 lit. g);

    c) 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se īncadrează īn activitatea prevăzută la art. 3 lit. h).

    ART. 9

    (1) Acordarea sprijinului financiar se face īn baza contractului de finanţare īncheiat cu beneficiarii Programului, īn condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Beneficiarii Programului sunt obligaţi să păstreze mijloacele fixe achiziţionate īn cadrul contractelor de finanţare īncheiate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor pe perioada normală de funcţionare prevăzută īn Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <LLNK 12004  2139 20 301   0 35>Hotărārea Guvernului nr. 2.139/2004.

    (3) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respectă clauzele contractuale şi/sau care furnizează informaţii eronate cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de sprijin financiar īn cadrul acestui Program, pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării neīndeplinirii condiţiilor care au condus la īncetarea contractului, şi trebuie să restituie īn īntregime sumele de care au beneficiat, plus dobānzile aferente, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare.

    ART. 10

    Proiectele acceptate de Comisie şi contractele de finanţare aflate īn derulare la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se vor finaliza īn baza prevederilor <LLNK 12005  1247 20 301   0 35>Hotărārii Guvernului nr. 1.247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale.

    ART. 11

    (1) Aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" se va face prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor pānă la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

    (2) Prezenta hotărāre intră īn vigoare la 30 de zile de la publicarea ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    ART. 12

    Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, <LLNK 12005  1247 20 301   0 35>Hotărārea Guvernului nr. 1.247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 952 din 26 octombrie 2005, se abrogă.

 

                        PRIM-MINISTRU

                   CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       ---------------

                    p. Ministrul economiei

                        şi finanţelor,

                      Eugen Teodorovici,

                       secretar de stat

 

    Bucureşti, 19 noiembrie 2008.

    Nr. 1.510.

 

    ANEXĂ

 

                MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

               de la bugetul de stat prin Programul de creştere

                   a competitivităţii produselor industriale

 

    1. După publicarea legii bugetului de stat, Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar (Comisia) promovează campanii de informare publică privind Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale.

    2. Solicitanţii depun proiectele la Registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    3. Proiectele trebuie să conţină documente din care să rezulte īndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate, precum şi alte informaţii relevante pentru proiect, īnsoţite de cererea de acordare a sprijinului financiar.

    4. Proiectele se īnregistrează īn Registrul unic de evidenţă al Comisiei, īn ordinea numerelor de īnregistrare primite de la Registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    5. Proiectele se evaluează īn ordinea numerelor de īnregistrare īn Registrul unic de evidenţă.

    6. Īn termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării, Comisia notifică solicitantului decizia de acceptare sau de respingere a proiectului.

    7. Pentru proiectele acceptate, solicitantul are obligaţia să prezinte contractul de finanţare completat, īn termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării Comisiei. Nerespectarea acestui termen se consideră renunţare la sprijinul financiar solicitat prin proiect.

    8. Pentru contractele de finanţare īntocmite īn mod corespunzător, Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia să asigure īncheierea acestora īn termen de 15 zile lucrătoare.

    9. Contestaţiile solicitanţilor privind decizia de respingere a finanţării proiectului se depun la Registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor īn termen de 10 zile de la primirea deciziei.

    10. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie numită īn acest scop prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

    11. Modelul de cerere-tip trebuie să cuprindă următoarele:

    a) Denumirea solicitantului .................... (denumirea completă)

    b) Sediul ...........................................

    c) Telefon, fax, e-mail .............................

    d) Reprezentant:

    e) Solicitarea ....................... (denumirea proiectului)

    f) Semnătura ............... (numele şi prenumele persoanei autorizate să semneze pentru şi īn numele solicitantului)

    g) Data ......................................

 

                            -----------