Ř     Cui vă adresaţi dacă aveţi o problemă legată de consumul sau utilizarea energiei electrice ?

 

Ř                 Cum se încheie contractul de furnizare a energiei electrice ?

 

Ř                 Doriţi alimentarea cu energie electrică a unei locuinţe noi ?

 

Ř                 Ce trebuie să faceţi dacă vă mutaţi în altă locuinţă ?

 

Ř                 Ce se întâmplă dacă vi s-a defectat contorul ?

 

Ř                 Care sunt regulile ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră ?

 

Ř                 Cum puteţi fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice din culpa furnizorului de energie electrică?

 

Ř                 Care este situaţia juridică a amplasamentelor pe care se situează reţelele electrice ?

 

Ř                 Care sunt facilităţile acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice?

 

 

v                                                            

 

 

Ř     Cui vă adresaţi dacă aveţi o problemă legată de consumul sau utilizarea energiei electrice ?

 

 

PENTRU

ADRESAŢI-VĂ

- Încheierea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice

Ghişeul de la Centrul de Relaţii cu Clienţii de care aparţineţi

- Funcţionarea incorecta a contorului, Blocarea contorului

- Alte sesizări referitoare la contor 

Ghişeul de la Centrul de Relaţii cu Clienţii

- Consumul sau plata energiei electrice

CASIERIILE de la Centrul de Relaţii cu Clienţii de care aparţineţi

- Întreruperea alimentării cu energie electrica (lipsa tensiunii electrice în locuinţa dumneavoastră)

Serviciul Telefonic

DERANJAMENTE

 

 

 

 

TELEFON DERANJAMENTE

(9291 – Bucureşti;

Prefixul localităţii +

9291 – alte localităţi

Ř      Consultanţă în probleme de alimentare cu energie electrică a obiectivelor noi sau obţinerea unui spor de putere la un obiectiv existent

Serviciul Tehnic;

 

Ř      Modificarea instalaţiilor electrice interioare pentru a avea o alimentare optimă şi sigură a aparatelor electrocasnice, verificarea instalaţiilor, inclusiv măsurarea prizelor de pământ.

 

Firme

AUTORIZATE

 

Ř                 Cum se încheie contractul de furnizare a energiei electrice ?

 

            Vă prezentaţi la ghişeul Clienţi de la Centrul de Relaţii cu Clienţii  cu următoarele documente:

1)      actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original şi se depune în copie) ;

În situaţiile în care consumatorul nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul poate percepe o garanţie de la respectivul consumator sau poate încheia un contract de furnizarea energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un semestru.

2)      opţiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (în original) ;

3)      cererea de încheiere a contractului (în original);

4)      actul de identitate al solicitantului (se prezintă în original şi se depune în copie);

5)      avizul tehnic de racordare;

6)      convenţia de exploatare , dacă este cazul.

Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un consumator captiv asimilat consumatorilor casnici, este obligatorie prezentarea în original şi, după caz, depunerea în copie, a actelor prezentate mai sus, cu excepţia actului de identitate în cazul persoanelor juridice şi suplimentar, actul de înfiinţare/constitutiv, în copie, după caz.

Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii agenţi economici şi asimilaţi acestora, este obligatorie prezentarea în original şi după caz depunerea în copie a următoarelor documente:

a)      cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, care conţine denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefon, fax, numele reprezentanţilor legali;

b)      certificatul de înregistrare , cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal, contul de virament, denumirea băncii prin care agentul derulează plăţile;

c)      avizul tehnic de racordare ;

d)      actul de proprietate sau alt document  care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum ;

e)      convenţia de exploatare în situaţiile în care este necesară;

f)        opţiunea consumatorului privind tipul de tarif care va fi aplicat.

 

ATENŢIE !

 

1.                            Furnizarea energiei electrice se face numai pe bază  de contract de furnizare încheiat de furnizor cu consumatorul .

2.                            Sustragerea de energie electrică constituie infracţiunea de furt şi se pedepşeşte conform prevederilor Codului penal.

3.                            Contractul de furnizare încheiat de un consumator captiv pe acelaşi loc de consum, fără ca să fi încetat contractul de furnizare precedent, este nul de drept din momentul încheierii sale.

 

Ř                 Doriţi alimentarea cu energie electrică a unei locuinţe noi ?

 

Aţi cumpărat un apartament într-un bloc de locuinţe sau o casă cu racord la reţeaua de energie electrică stradală ?

 

Este suficient să încheiaţi contractul de furnizare a energiei electrice. Apelaţi la Centrul de Relaţii cu Clienţii al Electrica  (CRC) la care sunteţi arondat. Pentru casele de locuit, dacă doriţi un spor de putere sau vă separaţi consumul  (în cazul alimentării mai multor familii pe acelaşi contor), vă veţi prezenta la sediul Sucursalei de Distribuţie (CRC)  pentru obţinerea unui aviz de racordare.

Agenţii economici solicită aviz de racordare în oricare din situaţii, avizul de racordare constituind Anexa 1 la contractul de furnizare.

În Monitorul Oficial al României, partea I nr.559/04.08.2003, sunt publicate documentele necesare racordării la reţea a unui consumator şi modul de eliberare a diferitelor tipuri de avize.

Astfel pentru obţinerea avizului tehnic de racordare la reţeaua electrică solicitantul se poate adresa operatorului de reţea care deţine reţeaua electrică din zonă:

a)      prin intermediul unui furnizor care deţine licenţă de furnizare în zonă;

b)      prin intermediul unui consultant de specialitate atestat ;

c)      direct;

Cererea de emitere a avizului tehnic de racordare va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)      Datele de identificare a utilizatorului şi, dacă este cazul, a consultantului de specialitate atestat a furnizorului;

b)      Obiectul solicitării de racordare: grupuri generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare, etc, inclusiv amplasamentul;

c)      Angajamentul solicitantului de a respecta normele în vigoare; pentru consumatorii mici şi consumatorii casnici acest angajament se face prin semnarea cererilor-tip care conţin cerinţele aplicabile categoriilor respective de utilizatori;

d)      Opţiunea pentru una dintre variantele posibile de racordare la reţeaua electrică , prevăzute în studiul de soluţie şi avizate de operatorul de reţea;

e)      Lista documentelor anexate cererii .

 

Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structură ce depinde de categoria de utilizatori din care face parte solicitantul. În funcţie de aceasta documentaţia va cuprinde după caz:

a.       avizul de amplasament în copie ;

b.      studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, avizat de operatorul de reţea;

c.       datele tehnice şi energetice caracteristice utilizatorilor, conform  reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;

d.      certificatul de urbanism, în copie şi original care se restituie ;

e.       plan de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum/producere, atât în construcţiile existente, cât şi pentru construcţii sau extinderi; pentru construcţiile noi sau modificări la cele existente planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficientă schiţa de amplasament , cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum;

f.        actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal sau certificat de inregistrare ;

g.       act de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului / incintei / clădirii în care se constituie locul de consum / producere pentru care se solicită avizul tehnic de racordare, în copie şi în original care se restituie. În cazul spaţiilor închiriate este necesar şi  acordul proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice.

h.       avizul tehnic de racordare existent (dacă este cazul).

 

Doriţi să construiţi o casă ?

Prezentaţi-vă la sediul Sucursalei de Distribuţie (sediul CDEE) pentru obţinerea avizului de amplasament.

În vederea obţinerii de amplasament solicitantul se poate adresa operatorului de reţea care deţine reţeaua electrică din zonă:

a)      direct ;

b)      prin intermediul unui consultant ;

c) prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul Consiliilor Judeţene  sau Locale .

 

(1) Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puţin următoarele informaţii :

a)      date de identificare a solicitantului ;

b)      date pentru localizarea amplasamentului , obiectivului;

c)      informaţii energetice minime privind obiectivul – dacă va fi sau nu utilizator al reţelei electrice puterea aproximativă ce va fi solicitată, tensiunea de utilizare.

(2) În cazul solicitării avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul Consiliilor Judeţene sau Locale, cererea şi informaţiile prevăzute la alin (1) se cuprind într-o „fişă tehnică”.

Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament are o structură ce depinde de categoria construcţii sau instalaţii pentru care se solicită avizul. Aceasta va cuprinde după caz:

a.       studiul de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament ;

b.      certificatul de urbanism în copie ;

c.       plan de încadrare în zonă, la scară, în 2 exemplare ;

d.      plan de situaţie la scară în 2 exemplare, cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii ; dacă este cazul se anexează planul cu trasee, profiluri şi /sau secţiuni. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren şi să poată fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă;

e.       dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament ;

 

În cazuri justificate operatorul de reţea poate solicita date suplimentare dacă este nevoie.

 

Ř                 Ce trebuie să faceţi dacă vă mutaţi în altă locuinţă ?

 

Rezilierea contractului de furnizare . Aceasta se va face de către fostul consumator cu anunţarea în scris a furnizorului, înainte de data rezilierii cu cel puţin :

a)      7 zile la consumatorii captivi ;

b)      30 zile la consumatorii eligibili .

În cazul rezilierii contractului , încheierea unui nou contract este condiţionat de plata de către consumator a sumelor restante din vechiul contract.

Pentru acest lucru solicitantul se va prezenta la ghişeul Centrului de Relaţii cu Clienţii cu o factură de energie achitată anterior unde se face programarea citirii contorului, întreruperea furnizării energiei electrice şi demontarea contorului.

Procedând astfel se va evita facturarea pe numele fostului proprietar a unui consum care aparţine locatarului care se mută în locuinţă.

Încheierea unui contract de furnizarea energiei electrice la noua locuinţă.

În cazul în care noul locatar al unei locuinţe nu a încheiat la data obţinerii încăperilor respective dovedită cu acte contractul pentru furnizarea energiei electrice, furnizorul este în drept să-i factureze acestuia toată cantitatea de energie electrică înregistrată după plecarea vechiului locatar şi să întrerupă furnizarea energiei electrice până la încheierea unui nou contract de furnizare.

 

Ř                 Ce se întâmplă dacă vi s-a defectat contorul ?

 

- Contorul s-a blocat

Anunţaţi defecţiunea la CRC (Centrul de Relaţii cu Clienţii). Contorul va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat metrologic.

            - Contorul funcţionează eronat

În termen de 10 zile de la achitarea taxei de verificare, contorul este demontat şi este dus la laboratorul de metrologie. Aici se stabileşte eroarea cu care funcţionează contorul, operaţiunile desfăşurându-se în prezenţa delegatului împuternicit al Biroului de Metrologie Locală.  În cazul în care contorul înregistrează un consum mai mare sau mai mic decât cel real, iar eroarea contorului dvs. nu se încadrează în limitele admisibile, vi se recalculează consumul pe ultima perioadă de facturare şi după caz, vi se restituie contravaloarea energiei electrice înregistrate suplimentar de contor împreună cu contravaloarea taxei de verificare, sau trebuie să achitaţi cantitatea de energie electrică neînregistrată (în cazul în care contorul înregistrază un consum mai mic).

Nu se achită taxa de verificare dacă contorul reclamat a depăşit termenul necesar verificării metrologice.

 

Ř                 Care sunt regulile ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră ?

 

- Nu desigilaţi contorul şi firida !

- Nu atingeţi conductoarele electrice chiar dacă sunt căzute la pământ !

- Folosiţi numai siguranţe calibrate corespunzător tipului de circuit dorit a se proteja! Eliminaţi astfel  riscul electrocutării şi al incendiilor cauzate instalaţiei electrice .

- Nu atingeri niciodată conductori electrici dezizolaţi !

- Instalaţi numai prize cu contact de protecţie (pământare) în locurile umede sau cu pardoseala din material conductor !

- Nu folosiţi aparatele electrocasnice cu mâinile umede sau cu picioarele în apă !

- Nu folosiţi aparate electrice improvizate !

Cereţi buletine de verificare a rezistenţei izolaţiei !

 

INTERVENŢIA ÎN INSTALAŢIILE FURNIZORULUI, RUPEREA SIGILIILOR APLICATE, CONSTITUIE INFRACŢIUNE !

 

Delimitarea instalaţiilor electrice între furnizor şi consumator este, în general , la bornele de ieşire ale grupului de măsură (contor ).

 

 

Ř                 Cum puteţi fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice din culpa furnizorului de energie electrică?

 

Furnizorul va despăgubi pe consumatorii casnici, deţinători de contract de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile contractuale, pentru deteriorarea din culpa sa a unor receptoare electrice, cu excepţia lămpilor electrice şi receptoarelor electrotermice.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare  de la data apariţiei şocului de tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor electrice, consumatorii au obligaţia înregistrării la Sucursala de Distribuţie şi Furnizare En.El. sau la Centrele de Relaţii cu Clienţii a unei sesizări scrise, în care se vor menţiona:

a)      numele şi prenumele , adresa, numărul de telefon al consumatorului reclamant ;

b)      ora şi data la care a intervenit defecţiunea ;

c)      nominalizarea receptoarelor electrice, care au fost deteriorate ;

Furnizorul are obligaţia să analizeze prin comisia stabilită în acest scop cauzele deteriorării receptoarelor electrice reclamate de consumator şi să încheie procesul verbal de constatare.

În cazul în care defecţiunile nu au fost provocate din culpa furnizorului, remedierea receptoarelor defecte priveşte în exclusivitate consumatorul în cauză.

Despăgubirile vor fi asigurate de furnizor numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 

1)      consumatorul a anunţat în scris furnizorul în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data apariţiei şocului de tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;

2)      din analiza efectuată de furnizor rezultă că şocul de tensiune invocat de consumator s-a produs, fiind afectate receptoarele electrice reclamate ;

3)      furnizorul, în urma analizei solicitării de despăgubire formulate de consumator, se convinge că receptoarele defecte erau omologate şi circuitele electrice ale instalaţiei de utilizare sunt realizate în conformitate cu prescripţiile tehnnice în vigoare;

4)      consumatorul dovedeşte în condiţiile legii, dreptul de proprietate asupra receptoarelor defecte, la solicitarea furnizorului, în cazul în care numărul receptoarelor reclamate ca defecte depăşeşte dotarea uzuală a consumatorilor casnici.

 

Ř                 Care este situaţia juridică a amplasamentelor pe care se situează reţelele electrice ?

 

Art.37 alin.4 al Legii energiei electrice la care am făcut referire arată că: “Terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului “.

În ceea ce priveşte terenurile pe care  este amplasată reţeaua electrică de transport a energiei electrice, acestea sunt proprietatea publică a statului, conform alin 32 alin.2 din Legea 318/2003.

Referitor la modificarea instalaţiilor de distribuţie, actul normativ invocat prevede următoarele: Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate integral de cel care a generat modificarea  - Art.37 alin.7.

Având în vedere prevederile legale în domeniu, rezultă că, pentru modificarea instalaţiilor de distribuţie, trebuie să adresaţi o cerere expresă în acest sens. Menţionăm că orice modificare a reţelei de distribuţie va fi făcută în condiţiile legii, pe cheltuiala solicitantului.